Nep – DoRaDoRa
Nep
Nep – DoRaDoRa

오오오오 Turn it up 오오오오 Follow me Follow me 어떡해 어떡해 그러니 니가내게 어떻게 그래 BABY 어쩌다 어쩌다 변했니 날속인거니 어쩌면 그래 BABY 너때문에 내가슴이 아파막 I’m gonna get you back !! 믿었는데 너만 믿었었는데…