TAEMIN (태민) – Pretty Boy (feat. EXO’s Kai)
Kai (카이)
TAEMIN (태민) – Pretty Boy (feat. EXO’s Kai)

Hey 짙은 눈꺼풀 타고난 듯 묻어난 눈짓과 여유 Hey 높은 내 코끝 자연스레 진 웃음에 넌 Oh my god Every day Every day Every day Every night 날 둘러싼 과한 걱정 루머 참견과 Every day…