Bob Girls (단발머리) – Oh My Boy (왜이래)
Bob Girls (단발머리)
Bob Girls (단발머리) – Oh My Boy (왜이래)

Oh, My god! 자꾸 너만 보여 네가 뭔데 (워어어어어) I’m fall in love with you! 심장이 Tic Tac Toc 온종일 두근거려 Oh, My god! 자꾸 생각나 말도 안 돼 (워어어어어) 널 좋아하나봐! 심장이 Tic Tac…

Bob Girls (단발머리) – No way (노웨이)
Bob Girls (단발머리)
Bob Girls (단발머리) – No way (노웨이)

지겨워 이런 사랑 Baby No 내 시선을 피해 Baby Lonely Love 차가워진 표정 그 말투에 대체 뭐가 문젠데 나 점점 지쳐가 짙은 화장을 하고 짧은 치마를 입으면 뜨거운 시선을 느낄 수 있는데 왜 너만 내가…