Bay.B (베이비) – What will be, will be/Whatever will be, will be (Quecera cera)
Bay.B (베이비)
Bay.B (베이비) – What will be, will be/Whatever will be, will be (Quecera cera)

Quecera cera Quecera cera (Quecera cera Quecera cera) 발버둥쳐도 몸부림쳐도 벗어날 수가 없나봐 갈수록 엉켜 거미줄 같아 움직일 수 조차 없잖아 빗 물에 씻으면 떨어지려나 온 몸이 젖도록 비를 맞아봐도 고집스럽게 내게 붙어서 날 좀먹어…