AOA Cream – I’m Jelly BABY (질투 나요 BABY)
AOA Cream
AOA Cream – I’m Jelly BABY (질투 나요 BABY)

Baby baby baby baby Baby baby 질투 나요 (I’m your) Lady lady lady lady Lady lady 질투 나요 이건 좀 루즈해 변해버린 것 같아 좀 이상해 우리 연애의 온도가 넌 나를 보는데 (난 너를 보는데)…